O mnie

Dr Inż. Tomasz ŁAKOMY

2019 - KORBET Tomasz Łakomy
2018 - 1996 - praca w zespole projektowo – badawczym firmy TARCOPOL Sp. z o.o.,
od roku 2009 - Kierownik Zespołu Projektowego.

Doświadczenie zawodowe i kompetencje:

 • Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno - budowlanej obejmującej diagnostykę i naprawy konstrukcji żelbetowych i stalowych oraz projektowanie konstrukcji typu mostowego, rok 2013.
 • Uprawnienia budowlane nr 229/02/DUW do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - wydane w roku 2002
 • Rozprawa doktorska „Korozja zbrojenia w obiektach mostowych w zależności od stanu betonu w konstrukcji”, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, 2009
  Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski,
  Recenzenci: prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki, dr hab. inż. Arkadiusz Madaj
 • Ponad 20-letnia praktyka ekspercka, w tym udział w inspekcji konstrukcji żelbetowych, struno i kablobetonowych oraz konstrukcji stalowych:
  • Ocena stanu technicznego konstrukcji budowlanych (ekspertyzy, opinie, orzeczenia, przeglądy, badania materiałowe, badania in-situ) oraz odbiorowa kontrola jakości wykonania robót.
   W ramach powyższych prac m.in. określanie parametrów materiałowych konstrukcji; przyczyn i wielkości stwierdzonych uszkodzeń oraz ich wpływu na aktualną nośność obiektów; warunków dalszego użytkowania oraz sposobu, zakresu i kosztu remontu / modernizacji obiektów.
   Przy inspekcji miejsc trudno dostępnych współpraca z ekipą płetwonurków (np. kontrola podwodnych części podpór) oraz ekipą wykwalifikowanych alpinistów (np. kontrola konstrukcji wysokich).
  • Diagnostyka konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieniszczących (badania NDT) oraz badania bezpośrednio na obiekcie (badania in-situ) m.in.:
   • defektoskopia konstrukcji betonowych metodami: impact-echo (I-E), impulse-response (I-R) oraz przy użyciu georadaru do betonu m.in.:
    • wykrywanie, lokalizacja oraz pomiar głębokości i zasięgu wad materiałowych w betonie takich jak pustki, spękania, niedogęszczenia i rozsegregowanie betonu, rakowiny, kawerny, delaminacje, odspojenia,
    • wykrywanie i lokalizacja w konstrukcji m.in. prętów zbrojeniowych, osłon kabli sprężających, przewodów, rur ceramicznych i PCV,
    • pomiar grubości elementów konstrukcyjnych oraz głębokości rys w sposób nieniszczący,
    • ocena jakości zainiektowania kabli sprężających,
   • wykrywanie stref korodującego zbrojenia w konstrukcji metodami nieniszczącymi – polaryzacyjną (galvanostatic pulse), potencjometryczną (half-cell), opornościową,
    • lokalizacja zbrojenia i kabli sprężających oraz pomiar grubości otuliny w sposób nieniszczący metodą elektromagnetyczną,
    • badania materiałowe konstrukcji m.in.
    • pomiar wytrzymałości stwardniałego betonu na ściskanie metodami pull-out, sklerometryczną oraz laboratoryjnego badania odwiertów kontrolnych,
    • pomiar przyczepności (betonu, napraw, izolacji, powłok) metodą pull-off,
    • badania chemiczne stwardniałego betonu na zawartość soli szkodliwych dla materiałów budowlanych (chlorków, siarczanów, azotanów i azotynów),
    • pomiar głębokości karbonatyzacji betonu,
    • pomiar wodoszczelności betonu metodą nieniszczącą bezpośrednio na obiekcie.
 • Projektowanie – wykonywanie kompletnych projektów remontów oraz projektów budowy nowych obiektów mostowych – w tym również uzgadnianie dokumentacji projektowej, wykonywanie rysunków technicznych i szczegółowych specyfikacji technicznych oraz nadzorów autorskich;
 • Specjalistyczne szkolenia, publikacje, wystąpienia na konferencjach naukowo - technicznych

Wybrane publikacje:

 • Artykuł – „Remonty i wzmocnienia betonowych obiektów mostowych – diagnostyka, projektowanie, wykonawstwo”, Mosty 2/2018, str. 32
 • Referat – „Zastosowanie współczesnych metod pomiarowych w diagnostyce obiektów inżynierskich” XII Konferencja Naukowo – Techniczna Warsztaty Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego, Cedzyna - Kielce, 16-18.05.2012
 • Referat – „Problemy, nieprawidłowości i błędy związane z remontami betonowych konstrukcji mostowych” Seminarium Szkoleniowe „Mosty betonowe – materiały, budowa, diagnostyka i utrzymanie”, Warszawa - Jachranka, 23-24.02.2012
 • Artykuł – „Ocena wpływu stanu betonu w konstrukcji na szybkość procesu korozji zbrojenia w obiektach mostowych”, Przegląd budowlany, nr 6, 2010, str. 52-55
 • Referat – „Ocena możliwości naprawy i wzmocnienia strunobetonowych belek korytkowych skażonych chlorkami” XV Seminarium „Współczesne metody wzmacniania i przebudowy mostów”, Poznań-Rosnówko, 07-08.06.2005
 • Referat – „Praktyczne doświadczenia ze stosowania metody potencjometryczno - opornościowej do oceny zagrożenia korozyjnego stali zbrojeniowej w konstrukcjach mostowych” Konferencja „Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich”, Politechnika Wrocławska, 17-18 czerwiec 2004
 • Referat – „Badania polowe efektywności działania inhibitorów korozji na istniejące zbrojenie podpór wyremontowanego wiaduktu”, II Sympozjum Naukowo-Techniczne „Badania i diagnostyka mostów”, Opole, 9-11 kwiecień 2003r
 • Artykuł – „Metody nieniszczącej diagnostyki zagrożenia korozyjnego stali zbrojeniowej w konstrukcjach betonowych”, Cement Polski, nr 2, 2002, str. 48-50

Odbyte szkolenia:

 • Wzmacnianie konstrukcji przez przyklejanie zbrojenia zewnętrznego z materiałów kompozytowych FRP – projektowanie oraz wykonywanie wzmocnień, IBDiM
 • Projektowanie i nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych na mostach stalowych, IBDiM
 • Współczesne metody badań betonu ‘in-situ’ w konstrukcjach mostów i dróg, IBDiM
 • Zabezpieczenia, naprawy, iniekcje i sklejanie elementów konstrukcji mostów betonowych, IBDiM
Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki Rozumiem