Szkolenia z zakresu nowoczesnej diagnostyki i specjalistycznych napraw konstrukcji budowlanych

Specjalistyczne szkolenia, w tym również prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach szkoleń organizowanych m.in. przez:

 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM)
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
 • Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej (ZMRP)
 • Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa (OIIB)
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
 • Szkolenia dla instytucji i firm

SONY DSC
Wykłady i warsztaty w trakcie corocznego szkolenia "Ocena stanu konstrukcji betonowych. Systemy i technologie naprawcze i ochronne" BETON 1 i 2, organizowanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM)

380c5599b4dc9ddb1d683fd9381a947c
Seminarium szkoleniowe "Współczesne metody wykrywania wad w konstrukcjach budowlanych w praktyce inżynierskiej", organizowane cykliczne dla oddziałów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) oraz Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa (OIIB)

2014_KORBET_Seminarium_OIIB_Ostroleka„Ochrona, diagnostyka i naprawa konstrukcji betonowych - problemy i błędy wykonawcze” w ramach szkolenia „Nowoczesne mostów budowanie”, organizowanego przez ZMRP Oddział Dolnośląski, 2012

2006_Seminarium_Darlowo
Wykłady i prezentacja sprzętu do diagnostyki betonu w konstrukcji, w trakcie XI Nadmorskiego Seminarium Mostowego Darłówko, 2006

Propozycje tematów szkoleń i warsztatów:

 • Współczesne metody wykrywania wad w betonowych konstrukcjach budowlanych

  • Nieprawidłowości w konstrukcjach - degradacja konstrukcji, błędy projektowo-wykonawcze, uszkodzenia eksploatacyjne, zaniedbania utrzymaniowe
  • Przegląd metod diagnostycznych stosowanych w praktyce - podstawowe techniki inspekcyjne, wykrywanie elementów uzbrojenia w konstrukcji, badania wytrzymałościowe, badania chemiczne, badania korozyjne, pomiary termowizyjne, badania georadarowe, zaawansowane metody akustyczne, inspekcja miejsc trudno dostępnych z wykorzystaniem dronów
  • Zalety i ograniczenia przyrządów i urządzeń stosowanych do inspekcji i diagnostyki konstrukcji budowlanych
 • Kontrola jakości przy wykonywaniu i odbiorze robót remontowych z wykorzystaniem możliwości współczesnych badań „in-situ”

  • Pomiary kontrolne i badania odbiorowe wykonywane przez Kierownika Robót z wykorzystaniem podstawowych przyrządów pomiarowych
  • Kontrola jakości wykonania robót i wbudowanych materiałów - omówienie możliwości stosowanych współcześnie przyrządów diagnostycznych
  • Wykrywanie wad w konstrukcji i błędów wykonawczych z wykorzystaniem zaawansowanych metod pomiarowych
 • Właściwa diagnostyka konstrukcji, która powinna poprzedzać projekt remontu

  • Degradacja konstrukcji - omówienie przyczyn, rodzajów, zasięgu i skutków degradacji konstrukcji - uszkodzenia mechaniczne, fizyczne, pożarowe, korozja chemiczna, mrozowa i karbonatyzacja betonu, korozja zbrojenia, ocena rys w konstrukcji
  • Sposoby ustalania parametrów istniejącej konstrukcji  - rodzaju konstrukcji, układu warstw, klasy betonu, rodzaj i układ zbrojenia, układu instalacji
  • Ocena zakresu wymaganych odkuć oraz możliwości wykonania trwałych napraw i zabezpieczeń powierzchniowych konstrukcji - badania wytrzymałościowe i chemiczne betonu, ocena zagrożenia korozyjnego zbrojenia
  • Omówienie sposobów i metod naprawy konstrukcji betonowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504
 • Problemy, nieprawidłowości i błędy w aplikacji specjalistycznych materiałów do napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji betonowych

  • Omówienie sposobów i metod naprawy konstrukcji betonowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1504
  • Właściwe przygotowanie podłoża pod naprawy - wymagania, sposoby, najczęstsze błędy
  • Aplikacja i pielęgnacja napraw oraz zabezpieczeń powierzchniowych - sposoby aplikacji, kontrola warunków aplikacji, badania odbiorowe
  • Błędy i wady napraw oraz powłok ochronnych

Możliwość połączenia szkoleń z warsztatami, w trakcie których uczestnicy mogą wykonywać praktyczne ćwiczenia na wybranych przyrządach pomiarowych, z opcją wykonywania pomiarów na udostępnionym obiekcie.

Ta strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki Rozumiem